Để xem nhanh bảng cân đối tài khoản người dụng mở chức năng Bảng cân đối.

bảng cân đối


bảng cân đối

Cách xem bảng cân đối:

  • Chọn khoảng thời gian muốn xem
  • Sau đó nhấn nút để lấy lại dữ liệu cần xem
  • Để hiển thị tất cả các tài khoản con hay tất cả các đối tượng tài khoản theo dõi thì tich vào ô: Hiển thị tất cả
  • Chọn nút để kết xuất bảng cân đối dưới dạng Excel

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh