Tiến hành xóa một đối tượng trong danh mục thực hiện như sau:

Bước 1:

  • Vào chức năng Danh mục > Chọn đối tượng cần thao tác > Danh mục
  • Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ nhập đối tượng danh mục

Bước 2:

  • Chọn đối tượng cần thao tác bằng cách trỏ chuột vào dòng đối tượng đó. Dòng đối tượng được chọn sẽ có nền màu xanh.

xoá đối tượng

  • Có thể sử dụng phím Ctrl hoặc Shift và chuột để chọn nhiều dòng đối tượng

Bước 3:

  • Nhấn nút để thực hiện xóa đối tượng.
  • Phần mềm thông báo người dùng có muốn xóa đối tượng đã chọn.

thông báo


  • Chọn hoặc nhấn Phím tắt N trên bàn phím đề đồng ý xóa dữ liệu.
  • Chọn hoặc nhấn phím tắt K trên bàn phím để không đồng ý xóa dòng dữ liệu đó.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh