Trước khi cài đặt phần mềm phải kiểm tra yêu cầu kĩ thuật của máy tính cài đặt.


Gồm có các phần


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh