Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Làm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất/xây dựng/xây lắp

Ngoài các tính năng phải có của một phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán TONY đáp ứng tốt cho công việc kế toán doanh nghiệp sản xuất/xây dựng/xây lắp hoặc biệt là theo dõi chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành

Tùy theo hoạt động mỗi doanh nghiệp, phần mềm cho phép người sử dụng thiết lập đối tượng theo dõi của các tài khoản 154, 621, 622, 623, 627, 5112. Bằng cách xác định đối tượng tính giá thành

  • Doanh nghiệp sản xuất. Đối tượng tính giá thành có thể là Thành phẩm, Công đoạn, Phân xưởng
  • Doanh nghiệp xây dựng/xây lắp. Đối tượng tính giá thành có thể là Công trình, Dự án, Hợp đồng hoặc Hạng mục công trình
Thiết lập đối tượng tính giá thành

Cuối kỳ kế toán, phần mềm hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất vào tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 154

Tính giá nhập kho Thành phẩm tài khoản 155 hoặc giá vốn hàng bán cho tài khoản 632