Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản kèm đối tượng theo dõi

Trong công tác hạch toán kế toán, một số tài khoản đòi hỏi phải theo dõi chi tiết đối tượng phát sinh, ví dụ tài khoản 131 phải theo dõi chi tiết theo từng khách hàng. Dựa trên yêu cầu này, phần mềm TONY đưa ra một giải pháp hiệu quả cho việc theo dõi chi tiết đối tượng cho từng tài khoản, mà vẫn đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành

Trong phần mềm kế toán TONY, mặc định một số tài khoản đã được thiết lập đối tượng theo dõi: tài khoản 112 có đối tượng theo dõi là Tài khoản ngân hàng, 131 là khách hàng, 156 theo dõi chi tiết theo mặt hàng và kho hàng, 211 theo dõi chi tiết tài sản, 242 theo dõi chi phí trả trước, …

Đối tượng theo dõi của tài khoản

Thiết lập

Phụ thuộc vào ngành nghề của doanh nghiệp, yêu cầu của kế toán quản trị, kế toán doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc thiết lập đối tượng theo dõi của từng tài khoản

Ưu điểm

  • Phần mềm cho phép tùy chỉnh theo yêu cầu của kế toán quản trị, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp
  • Hệ thống tài khoản trở nên đơn giản, không phải mở quá nhiều tài khoản con để theo dõi chi tiết cho từng đối tượng