Dùng thử miễn phí!

Tải về/Download

Phiên bản dùng thử không giới hạn chức năng và dữ liệu, chúng tôi có hỗ trợ khi dùng thử.

Phần mềm cho phép làm nhiều sổ sách cho nhiều công ty

Phần mềm kế toán TONY không giới hạn mở ra nhiều bộ sổ sách để có thể dùng cho nhiều công ty khác nhau trên cùng một máy tính/mạng

Để mở thêm bộ sổ sách, bạn vào tính năng Quản trịTạo công ty mới, lúc này phần mềm sẽ xuất hiện màn hình khởi tạo, cho phép bạn nhập thông tin về công ty, chọn chế độ kế toán.

Sau khi đã tạo xong, tại màn hình Đăng nhập, phần mềm cho chọn công ty để đăng nhập sử dụng.